Regulamin Wielkiej Bitwy ArcheryTag

 1. Przed przystąpieniem do rozgrywek należy uważnie wysłuchać zasad rozgrywek ArcheryHit, które objaśni Instruktor.
 2. W rozgrywkach mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnik rozgrywek ArcheryHit ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu dostarczonego przez organizatora.
 4. Niedozwolone jest strzelanie z łuków w miejscu do tego nie wyznaczonym.
 5. Podczas całości trwania rozgrywki należy mieć założoną maskę ochronną na twarz. Zdjąć maskę ochronną można zdjąć jedynie po zakończeniu rozgrywki oraz odłożeniu strzał przez wszystkich uczestników rozgrywki.
 6. Pod żadnym pozorem nie wolno celować i strzelać do osób nie biorących udziału w grze oraz poza strefą rozgrywki. Naruszenie tego punktu Regulaminu będzie powodowało wykluczenie z dalszych rozgrywek.
 7. Nie wolno strzelać ze Strefy Bezpieczeństwa, wyznaczonej przez Instruktora, znajdującej się pomiędzy polami poruszania się obu drużyn.
 8. Dozwolone jest jedynie używanie do gry sprzęt przeznaczony do rozgrywek ArcheryHit, otrzymany od organizatora lub sprzęt na którego organizator wyraził zgodę.
 9. W momencie zauważenia w polu gry osoby bez maski ochronnej na twarzy, należy natychmiast przerwać rozgrywkę i poinformować o tym innych  uczestników oraz  Instruktora rozgrywek
 10. Niedozwolone jest przebywanie na terenie gry i uczestniczenie w rozgrywkach osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizatorzy mają prawo do usunięcia osób wobec których istnieje podejrzenie znajdowania się pod wpływem wyżej wymienionych środków bez możliwości zwrotu opłat za grę.
 11. Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu należy niezwłocznie zgłosić Instruktorowi.
 12. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 13. W przypadku zauważenia uszkodzonej strzały ArcheryHit zabrania się jej dalszego używania, o tym fakcie należy niezwłocznie poinformować organizatora lub instruktora celem usunięcia strzały z rozgrywki.
 14. Każde naruszenie Regulaminu należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu lub kapitanowi drużyny.
 15. Osoba naruszająca zasady Regulaminu otrzyma ostrzeżenie od organizatora, sędziego lub instruktora. Po drugim ostrzeżeniu zostanie usunięta z gry i nie może sobie z tego tytułu rościć żadnych praw. Jednak organizator, sędzia lub instruktor, może usunąć gracza także po otrzymaniu pierwszego ostrzeżenia, jeżeli zachowanie uczestnika może wskazywać na możliwość kolejnych naruszeń regulaminu.
 16. Organizator zobowiązuje się pouczyć uczestników w zakresie użytkowania sprzętu potrzebnego do gry w ArcheryHit.
 17. Naruszenie niektórych punktów regulaminu może powodować odpowiedzialność karnoprawną i cywilnoprawną.
 18. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są regulowane przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeksu Cywilnego.