Regulamin

 1. Przed założeniem dmuchanych kul, należy usunąć z kieszeni wszystkie przedmioty narażone na zniszczenie oraz wszystkie rzeczy które mogą doprowadzić do przebicia kuli od wewnątrz  (łańcuszki, kolczyki, zegarki ,okulary itp.)
 2. Zakładając kulę, pamiętaj aby przełożyć ręce przez ramiączka uchwytów tylnych, po to by zabezpieczyć się przed wypadnięciem z kuli.
 3. Zawsze trzymaj się uchwytów przednich.
 4. Nie należy zderzać się z osobami nie wyposażonymi w dmuchane kule, oraz z osobami które są w trakcie stawania na nogi.
 5. Nie wpadaj na przedmioty mogące uszkodzić kule od zewnątrz.
 6. Słuchaj wskazówek oraz instrukcji organizatora.
 7. Integralną częścią tego regulaminu jest druk oświadczenia uczestników gry oraz zgoda rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich.
 8. Do gry przystąpić mogą osoby:
  1. Niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
  2. Niebędące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  3. Akceptujące niniejszy regulamin
  4. Których masa ciała nie przekracza 100 kg
 9. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby, które złamią którykolwiek z punktów regulaminu, w szczególności punkty odnoszące się do bezpieczeństwa innych ludzi zostaną natychmiast wydaleni z pola gry.
 10. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rozgrywkach Bubble Football.
 11. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 12. Należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, sędziów oraz warunków regulaminu.
 13. Do rozgrywek mogą przystąpić osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zawodach sportowych, bez ryzyka utraty zdrowia bądź życia.